Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - eshop FOTOGOLD.cz

Fotogold s.r.o., Jihoslovanská 144, Trutnov, IČO: 27462960, DIČ: CZ27462960

společnost Fotogold s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka: C 20362 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

prodejna Fotogold s.r.o., Bulharská 57, Trutnov 541 01

Tyto obchodní podmínky společnosti Fotogold s.r.o. nabývají účinnosti dne 01.01.2020.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Fotogold s.r.o. (fotogold.cz).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Fotogold s.r.o. (fotogold.cz) se sídlem Jihoslovanská 144, Trutnov, 541 01 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Je uzavírána v českém jazyce.

Prodávající je obchodní společnost Fotogold s.r.o.  (Fotogold,cz), IČ 27462960 se sídlem Jihoslovanská 144, Trutnov 541 01. Fotogold s.r.o. (Fotogold.cz) jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní činnosti.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Vystavený kus - kupující je tímto upozorněním obeznámen s tím, že se nejedná o originální a nenarušené balení výrobku, pro které byla cena snížena.

Kupní smlouva

Při zadávání dat před odesláním objednávky je potřeba dodržet tento postup :

 1. výběr zboží
 2. umístění do košíku
 3. volba nákupu jako registrovaný nebo neregistrovaný
 4. vyplnění fakturačních a dodacích údajů
 5. volba způsobu platby a dodání
 6. odeslání objednávky

Pokud jsou povinné údaje chybně zadané, nepustí systém zákazníka k dalšímu kroku objednávky.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně všech náležitostí) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Zůstane uložena u prodávajícího a v případě potřeby bude spotřebiteli umožněn k ní přístup.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Kupující prohlašuje, že byl na obchodní podmínky a reklamační řád prodávajícím dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky včetně reklamačního řádu tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu po odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darování dle platné legislativy ČR.

V případě, že zboží prodávané zhotovitelem je na jeho internetových stránkách (v e- shopu) inzerováno za nepřiměřeně nízkou cenu, která byla takto určena zjevně omylem, (s výjimkou případů, kdy u ceny je výslovně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" či „akci") vyhrazuje si zhotovitel právo zrušit smlouvu se zákazníkem, který si takové zboží za zjevně nepřiměřeně nízkou cenu objednal, a to i poté, kdy bylo zákazníkovi doručeno potvrzení objednávky ze strany zhotovitele.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a v přiměřené lhůtě věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 1829 odst. 1 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů využit též vzorový formulář (odstoupení od smlouvy formou vrácení penězodstoupení od smlouvy formou výměny zboží) poskytovaný prodávajícím, který je umístěn také v reklamačních podmínkách.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení od smlouvy vám nevzniká, neboť toto právo svědčí pouze spotřebitelům a obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Vyměnit případně vrátit zboží je možné na centrále naší společnosti a to osobně (nejlépe po předešlé telefonické domluvě) nebo zasláním na adresu (doporučujeme prostřednictvím České pošty): Fotogold s.r.o. Bulharská 57, Trutnov 541 01. Tato výměna nebo vrácení se řídí pravidly uvedenými v reklamačním řádu našeho eshopu.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zákazníci jsou srozuměni a souhlasí s tím, že jejich osobní údaje jsou v rozsahu potřebném pro doručení zboží předávány externím dopravcům.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat na jeho e-mail či tel. číslo zadané při objednávce informace charakteru obchodního sdělení.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2014

Způsob dodání zboží


Osobní vyzvednutí zboží na prodejně:

Doporučujeme Vám možnost osobního odběru zboží na prodejně Fotogold.cz. Adresa:
Jihoslovanská 144, Trutnov 541 01. Jakmile bude objednané zboží připravené k odběru, personál prodejny Vás o tom bude telefonicky nebo emailem informovat. Maximální lhůta na vyzvednutí zboží je 5 dnů, pokud si do této doby zboží zákazník na prodejně nevyzvedne, objednávka bude automaticky zrušena.

Delší časový termín pro vyzvednutí zboží si zákazník může domluvit individuálně, s personálem prodejny.

V případě osobního vyzvednutí zboží na prodejně Foto.cz lze na místě platit hotově, platebními kartami.Česká pošta

Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty po celé ČR. Cena dopravy při nákupu je 152 Kč s dph. K zásilce bude přiložen odpovídající daňový doklad (faktura) s rozpisem DPH. Zajímá Vás, kde se právě nachází Vaše zásilka? Sledování zásilek naleznete na stránkách České pošty.

Česká pošta přepravuje zásilky po celém území ČR od Pondělí do Pátku. V sobotu, neděli a o svátcích se zásilky nepřepravují. Zásilka je doručována od 9.00 do 16.00 hod. a v tomto časovém rozmezí musí být někdo přítomen na adrese uvedené pro doručení. Jedná se o velice rychlé a kvalitní doručení. Nelze předem stanovit nebo ovlivnit přesný čas doručení, jelikož Česká pošta doručuje zásilky podle svého denního plánu rozvozu.
Standardně je Obchodní balík s Vaším zbožím při nepředání uložen na Vaší poště, a připraven k vyzvednutí po dobu 7 dní.


Termíny dodání

Osobní odběr
Při přijetí objednávky do 12h bude zboží doručeno obvykle ten samý den na prodejnu. V případě přijetí objednávky po 12h bude zboží doručeno obvykle následující pracovní den na prodejnu. Termín bude upřesněn a potvrzen emailem.

Česká pošta
Zboží objednané do 11:00 a dodávané přes Českou poštu je obvykle doručeno max. do tří pracovních dnů od expedice. Termín bude upřesněn a potvrzen emailem.


Způsob platby

Platba dobírkou - platba při převzetí zboží na Vaší adrese - vybrané zboží Vám zašleme na dobírku - zboží tedy zaplatíte hotově (Česká pošta) nebo platební kartou při jeho převzetí na Vaší adrese. K zásilce bude přiložen odpovídající daňový doklad (faktura) s rozpisem DPH.

Hotově nebo platebními kartami - můžete zaplatit v kamenné prodejně Fotogold sro, Bulharská 57, Trutnov . Na prodejně Fotogold.cz  můžete platit těmito platebními kartami - Euro Card, Maestro, VISA, Master Card, VISA Elektron.


Proformafaktura se vystavuje jen na Vaše telefonické nebo písemné vyžádání.

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení § 443 - 446 obch. z., resp. § 601 obch. z.

Dodatečné informace

V souvislosti s prodejem baterií a akumulátorů (volně nebo jako součást balení) bychom Vás tímto rádi upozornili na to, že použité baterie je možno bezplatně odevzdat v našich maloobchodních prodejnách nebo na sběrných místech. Prázdné baterie lze také zaslat poštou na adresu naší firmy. Baterie a akumulátory, obsahující škodlivé látky, jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým označením (Cd = Cadmium, Pb = olovo, Hg = rtuť).


Popis a fotografie jednotlivých produktů na našich internetových stránkách mají pouze informativní charakter. Právo na chyby vyhrazeno.

Reklamační řád - ESHOP Fotogold.cz platný k 1.1.2014

Reklamace

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Obč.z.a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební Zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.


Servis

Pokud se na zboží, které jste od nás zakoupili, vyskytla závada, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis. Servis Vám podá odborné informace, sdělí Vám, jak postupovat, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí před odesláním zboží na servis nebo je nutné zahájit reklamační řízení. Dosáhnete tím nejrychlejšího způsobu náprav. Seznam autorizovaných servisů naleznete zde:

Značka

Servis

Telefon

Email

Odkaz

CANON

AWH

222 721 525

zakazka@awh.cz

Canon servis

CASIO

Fast ČR,a.s.

531 010 295

servis.brno@fastcr.cz

Casio servis

NIKON

Nikon

230 230 100

servis@nikon.cz

Nikon servis

OLYMPUS

Olympus

221 985 226

fotoservis@olympus.cz

Olympus servis

PANASONIC

Šindler-CZ

236 032 911

info@panasonic-sindler.cz

Panasonic servis

PANASONIC

Fast ČR,a.s.

323 204 120

servis.praha@fastcr.cz

Panasonic servis

SAMSUNG

AWH

222 721 525

zakazka@awh.cz

Samsung servis

SIGMA

AWH

222 721 525

zakazka@awh.cz

Sigma servis

SONY

Sony

272 650 240

callcentre.czech@eu.sony.com

Sony servis

TAMRON

Penta CZ s.r.o.

246 052 007

tamron@penta.cz

Penta servis


Uplatnit právo z vadného plnění (reklamaci) může kupující na prodejně FOTOGOLD.CZ v Trutnov, Bulharská 57, kde zboží zakoupil, respektive,  kde mu bylo vydáno. Zboží také lze zaslat na následující adresu:

Fotogold sro, Bulharská 57, Trutnov 541 01.

Společně se zbožím doporučujeme doložit prodejní doklad, záruční list a co nejpřesnější popis závady s kontaktními údaji.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající písemně, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.


Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že koupená věc nemá při jejím převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží spotřebitelem (zákazníkem). Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží nezačíná běžet nová záruční doba.


Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace se snažíme vyřídit v co nejkratší době. Maximální lhůta reklamace spotřebitele je 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem (kupujícím) na lhůtě delší. V případě smluv osob jednajících v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, neplatí uvedená 30 denní lhůta, ale i přesto se snažíme o co nejrychlejší vyřízení. Náklady spojené se zasláním zboží do servisu a zpět ze servisu jsou dodavatelem uhrazeny pouze za těchto podmínek:

 • reklamace je uznána jako oprávněná
 • jsou řádně doloženy náklady na dopravu zboží

Proplaceny budou pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k reklamovanému zboží.


Neopravitelná závada

Pokud autorizovaný servis zjistí, že je zboží neopravitelné a doložíte potřebnou dokumentaci (potvrzení od servisu, prodejní doklad, záruční list) ihned nás kontaktujte poštou na adrese: Fotogold sro, Bulharská 57, Trutnov 541 01 nebo emailem info@fotogold.cz Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost Vaší reklamace a budeme Vás co nejrychleji kontaktovat.

Záruku nelze uplatnit zejména za zboží:

 • poškozené živly (voda, oheň, blesk, elektrický výboj)
 • s prošlou záruční lhůtou v den doručení zboží k reklamaci
 • mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, odřené, se znaky pádu, atd.)
 • poškozené nesprávným použitím v rozporu s běžnými zásadami používání (prací symboly)
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Převzetí zásilky od České pošty

Zboží dodáváme na dobírku (platba při převzetí zboží). O případné změně ceny bude kupující informován ještě před dodáním zboží a má právo v této souvislosti zrušit nebo změnit objednávku. Ceny uvedené v e-shopu platí pro koncové zákazníky a jsou uvedeny u každého zboží s DPH 21%.

Pokud kupující po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku(v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 1829 odst. 1 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).


V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je umístěn v reklamačních podmínkách. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel mimo jiné zanést osobně, zaslat poštou na adresu centrály firmy nebo zaslat elektronickou poštou na adresu info@fotogold.cz.


V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.


Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.


V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení od smlouvy vám nevzniká, neboť toto právo svědčí pouze spotřebitelům vymezeným v Zákoně na ochranu spotřebitele.


Tato výměna nebo vrácení se řídí pravidly uvedenými v reklamačním řádu našeho eshopu.

Místo pro vrácení zboží

Zboží můžete po odstoupení od smlouvy vrátit osobně nebo zaslat na tuto adresu:

Fotogold s.r.o., Bulharská 57, Trutnov 541 01

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zboží nemusí být v originálním obalu a můžete zboží i vyzkoušet. Upozorňujeme, že s uvedením zboží do původního stavu mohou vzniknout náklady, které mohou být požadovány k úhradě. Doporučujeme tedy uvést zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Tato výměna nebo vrácení se řídí pravidly uvedenými v reklamačním řádu našeho eshopu.

Lhůta pro vrácení zboží

 • pro dodržení 14-ti denní lhůty pro vrácení zboží je rozhodující, kdy nám je oznámeno odstoupení od smlouvy. Oznámením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno ve 14-ti denní lhůtě. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat písemně nebo elektronicky
 • lhůta pro zákonné odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv dnů pracovních, a začíná běžet dnem převzetí plnění (dodání zboží)
 • zboží nám předejte nebo zašlete v co nejkratším možném termínu od zaslání odstoupení

Elektronická evidence tržeb - EET

“Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“