Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - eshop FOTOGOLD.cz

Fotogold s.r.o., Jihoslovanská 144, Trutnov, IČO: 27462960

firma Fotogold s.r.o. není plátce DPH

společnost Fotogold s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka: C 20362 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

prodejna Fotogold s.r.o., Bulharská 57, Trutnov 541 01

Tyto obchodní podmínky společnosti Fotogold s.r.o. nabývají účinnosti dne 01.01.2020.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Fotogold s.r.o. (fotogold.cz).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Fotogold s.r.o. (fotogold.cz) se sídlem Jihoslovanská 144, Trutnov, 541 01 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Je uzavírána v českém jazyce.

Prodávající je obchodní společnost Fotogold s.r.o.  (Fotogold,cz), IČ 27462960 se sídlem Jihoslovanská 144, Trutnov 541 01. Fotogold s.r.o. (Fotogold.cz) jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní činnosti.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Vystavený kus - kupující je tímto upozorněním obeznámen s tím, že se nejedná o originální a nenarušené balení výrobku, pro které byla cena snížena.

Kupní smlouva

Při zadávání dat před odesláním objednávky je potřeba dodržet tento postup :

 1. výběr zboží
 2. umístění do košíku
 3. volba nákupu jako registrovaný nebo neregistrovaný
 4. vyplnění fakturačních a dodacích údajů
 5. volba způsobu platby a dodání
 6. odeslání objednávky

Pokud jsou povinné údaje chybně zadané, nepustí systém zákazníka k dalšímu kroku objednávky.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně všech náležitostí) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Zůstane uložena u prodávajícího a v případě potřeby bude spotřebiteli umožněn k ní přístup.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Kupující prohlašuje, že byl na obchodní podmínky a reklamační řád prodávajícím dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky včetně reklamačního řádu tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu po odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darování dle platné legislativy ČR.

V případě, že zboží prodávané zhotovitelem je na jeho internetových stránkách (v e- shopu) inzerováno za nepřiměřeně nízkou cenu, která byla takto určena zjevně omylem, (s výjimkou případů, kdy u ceny je výslovně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" či „akci") vyhrazuje si zhotovitel právo zrušit smlouvu se zákazníkem, který si takové zboží za zjevně nepřiměřeně nízkou cenu objednal, a to i poté, kdy bylo zákazníkovi doručeno potvrzení objednávky ze strany zhotovitele.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ , „vyprodáno - neznáme termín dodání“ nebo „Vyprodáno“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a v přiměřené lhůtě věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 1829 odst. 1 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů využit též vzorový formulář (odstoupení od smlouvy formou vrácení penězodstoupení od smlouvy formou výměny zboží) poskytovaný prodávajícím, který je umístěn také v reklamačních podmínkách.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení od smlouvy vám nevzniká, neboť toto právo svědčí pouze spotřebitelům a obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Vyměnit případně vrátit zboží je možné na centrále naší společnosti a to osobně (nejlépe po předešlé telefonické domluvě) nebo zasláním na adresu (doporučujeme prostřednictvím České pošty): Fotogold s.r.o. Bulharská 57, Trutnov 541 01. Tato výměna nebo vrácení se řídí pravidly uvedenými v reklamačním řádu našeho eshopu.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zákazníci jsou srozuměni a souhlasí s tím, že jejich osobní údaje jsou v rozsahu potřebném pro doručení zboží předávány externím dopravcům.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat na jeho e-mail či tel. číslo zadané při objednávce informace charakteru obchodního sdělení.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2014

Způsob dodání zboží


Osobní vyzvednutí zboží na prodejně:

Doporučujeme Vám možnost osobního odběru zboží na prodejně Fotogold.cz. Adresa:
Jihoslovanská 144, Trutnov 541 01. Jakmile bude objednané zboží připravené k odběru, personál prodejny Vás o tom bude telefonicky nebo emailem informovat. Maximální lhůta na vyzvednutí zboží je 5 dnů, pokud si do této doby zboží zákazník na prodejně nevyzvedne, objednávka bude automaticky zrušena.

Delší časový termín pro vyzvednutí zboží si zákazník může domluvit individuálně, s personálem prodejny.

V případě osobního vyzvednutí zboží na prodejně Foto.cz lze na místě platit hotově, platebními kartami.


Zásilkovna, přepravní společnost DPD


Termíny dodání

Osobní odběr
Při přijetí objednávky do 12h bude zboží doručeno obvykle ten samý den na prodejnu. V případě přijetí objednávky po 12h bude zboží doručeno obvykle následující pracovní den na prodejnu. Termín bude upřesněn a potvrzen emailem.


Způsob platby

Platba dobírkou - platba při převzetí zboží na Vaší adrese - vybrané zboží Vám zašleme na dobírku - zboží tedy zaplatíte hotově (Česká pošta) nebo platební kartou při jeho převzetí na Vaší adrese. K zásilce bude přiložen odpovídající daňový doklad (faktura) s rozpisem DPH.

Hotově nebo platebními kartami - můžete zaplatit v kamenné prodejně Fotogold sro, Bulharská 57, Trutnov . Na prodejně Fotogold.cz  můžete platit těmito platebními kartami - Euro Card, Maestro, VISA, Master Card, VISA Elektron.


Proformafaktura se vystavuje jen na Vaše telefonické nebo písemné vyžádání.

Dodatečné informace

V souvislosti s prodejem baterií a akumulátorů (volně nebo jako součást balení) bychom Vás tímto rádi upozornili na to, že použité baterie je možno bezplatně odevzdat v našich maloobchodních prodejnách nebo na sběrných místech. Prázdné baterie lze také zaslat poštou na adresu naší firmy. Baterie a akumulátory, obsahující škodlivé látky, jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým označením (Cd = Cadmium, Pb = olovo, Hg = rtuť).


Popis a fotografie jednotlivých produktů na našich internetových stránkách mají pouze informativní charakter. Právo na chyby vyhrazeno.

 

 

 

 

 

Reklamační řád - ESHOP Fotogold.cz

Reklamace

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Obč.z.a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební Zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.


Servis

Pokud se na zboží, které jste od nás zakoupili, vyskytla závada, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis. Servis Vám podá odborné informace, sdělí Vám, jak postupovat, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí před odesláním zboží na servis nebo je nutné zahájit reklamační řízení. Dosáhnete tím nejrychlejšího způsobu náprav. Seznam autorizovaných servisů naleznete zde:

Značka

Servis

Telefon

Email

Odkaz

CANON

AWH

222 721 525

zakazka@awh.cz

Canon servis

CASIO

Fast ČR,a.s.

531 010 295

servis.brno@fastcr.cz

Casio servis

NIKON

Nikon

230 230 100

servis@nikon.cz

Nikon servis

OLYMPUS

Olympus

221 985 226

fotoservis@olympus.cz

Olympus servis

PANASONIC

Šindler-CZ

236 032 911

info@panasonic-sindler.cz

Panasonic servis

PANASONIC

Fast ČR,a.s.

323 204 120

servis.praha@fastcr.cz

Panasonic servis

SAMSUNG

AWH

222 721 525

zakazka@awh.cz

Samsung servis

SIGMA

AWH

222 721 525

zakazka@awh.cz

Sigma servis

SONY

Sony

272 650 240

callcentre.czech@eu.sony.com

Sony servis

TAMRON

Penta CZ s.r.o.

246 052 007

tamron@penta.cz

Penta servis


Uplatnit právo z vadného plnění (reklamaci) může kupující na prodejně FOTOGOLD.CZ v Trutnov, Bulharská 57, kde zboží zakoupil, respektive,  kde mu bylo vydáno. Zboží také lze zaslat na následující adresu:

Fotogold sro, Bulharská 57, Trutnov 541 01.

Společně se zbožím doporučujeme doložit prodejní doklad, záruční list a co nejpřesnější popis závady s kontaktními údaji.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající písemně, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.


Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že koupená věc nemá při jejím převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží spotřebitelem (zákazníkem). Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží nezačíná běžet nová záruční doba.


Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace se snažíme vyřídit v co nejkratší době. Maximální lhůta reklamace spotřebitele je 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem (kupujícím) na lhůtě delší. V případě smluv osob jednajících v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, neplatí uvedená 30 denní lhůta, ale i přesto se snažíme o co nejrychlejší vyřízení.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Místo pro vrácení zboží

Zboží můžete po odstoupení od smlouvy vrátit osobně nebo zaslat na tuto adresu:

Fotogold s.r.o., Bulharská 57, Trutnov 541 01

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zboží nemusí být v originálním obalu a můžete zboží i vyzkoušet. Upozorňujeme, že s uvedením zboží do původního stavu mohou vzniknout náklady, které mohou být požadovány k úhradě. Doporučujeme tedy uvést zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Tato výměna nebo vrácení se řídí pravidly uvedenými v reklamačním řádu našeho eshopu.

Lhůta pro vrácení zboží

 • pro dodržení 14-ti denní lhůty pro vrácení zboží je rozhodující, kdy nám je oznámeno odstoupení od smlouvy. Oznámením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno ve 14-ti denní lhůtě. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat písemně nebo elektronicky
 • lhůta pro zákonné odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv dnů pracovních, a začíná běžet dnem převzetí plnění (dodání zboží)
 • zboží nám předejte nebo zašlete v co nejkratším možném termínu od zaslání odstoupení

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:                Fotogold s.r.o., Jihoslovanská 144, Trutnov, IČO: 27462960,

                          prodejna Fotogold s.r.o., Bulharská 57, Trutnov 541 01

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Uplatnění reklamace

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete vy sami nebo vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Fotogold sro, Bulharská 57, Trutnov, 541 01,  telefon: 736 536 684, e-mail: info@fotogold.cz) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Následky odstoupení

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny zaplacené částky, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že zvolíte jiný typ doručení než nejméně nákladný typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci; v každém případě vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud nedodáte doklad o tom, že jste zboží zpět odeslali, podle toho, co nastane dřív.

Zboží jste povinni zaslat zpět nebo jej předat nám, případně společnosti Zasilkovna pomocí vratného kodu - 96299165 bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží uhradíme my.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkci.

 

Vracení zboží zdarma – pomocí zásilkovna

Tato služba zjednoduší Vašim zákazníkům veškeré procesy s vrácením zboží.

 • Zpětná zásilka
  • stačí, aby zákazník nahlásil unikátní kód zpětné zásilky při podání na jednom z našich podacích míst
  • obsluha podacího místa sama vytiskne štítek, nalepí ho na zásilku a předá zákazníkovi potvrzení o převzetí zásilky

vratný kód - 96299165

 

 

íloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:                 Fotogold s.r.o., Jihoslovanská 144, Trutnov, IČO: 27462960,

                          prodejna Fotogold s.r.o., Bulharská 57, Trutnov 541 01

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Fotogold s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 Datum:                                                               Podpis: